โรงเรียนมหาวิชานุกูล เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ชื่อโรงเรียนเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสาราคาม

อาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมี 3 ห้องเรียน สูงจากพื้นดิน 50 เซนติเมตร มีบันไดขึ้นลงหัวท้ายข้างละ 1 บันได ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ปีแรกเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มาเรียน มี นายจวง อุทัยแพน เป็นผู้บริหารคนแรก

 • พ.ศ. 2503 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา รับนักเรียนทั้งประถมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ป.1 -ป.4 ชั้น ป.5-ป.7) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503
 • พ.ศ. 2505 ตัดโอนชั้นประถมศึกษาตอนต้นออก คงมีเฉพาะชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2520 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทวรงมีนโยบายให้โรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด ดังนั้นโรงเรียนจึงงดรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเปิดรับชั้น ม.1 แทน
 • พ.ศ. 2521 เปลี่ยนกลับมาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2522 ยุบโรงเรียนแล้วตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นรับนักเรียนแบบสหศึกษา
 • พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเมืองมหาสารคามเป็นโรงเรียนมหาวิชานุกูล
 • ในปี พ.ศ. 2526 ได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณหลังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศมหาสารคาม ที่ทางผ่านทางหลวงหมายเลข 23 มีเนื้อที่ 79 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวาถือเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานแรก ที่ย้ายออกมาจากตัวเมือง เพื่อเป็นการขยายความเจริญของเมือง และในเวลาต่อมาก็ได้มีอีกหลายหน่วยงานที่ ย้ายออกจากตัวเมืองมาอยู่ในละแวกเดียวกัน
 • พ.ศ. 2527 ได้รับอนุมัติให้ขายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2540
 • พ.ศ. 2544 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องสมุดเหรียญทอง โรงเรียนขนาดกลางของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการรับรองผลประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และในวันที่ 14 - 15 ม.ค. 2551 เป็นรอบที่สอง
 • พ.ศ. 2551 เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการกรุงไทยสานฝัน
 • พ.ศ. 2552 เข้าโครงการโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 • พ.ศ. 2554 ได้รับมอบที่ดินราชพัสดุ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 รายการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งอาคารและก่อสร้างอาคาร เนื้อที่ 5 ไร่ 74 ตารางวา